நம் உடல் பாகங்களில் பல்லி எங்கு விழுந்தால் என்ன பலன்கள்...!

கடவுள் மனிதர்களோடு உரையாட பல வழிகளை கொண்டுள்ளார் என்று நமது புராணங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. அதில் பல்லியும் ஒன்றென கூறப்படுகிறது. இதனாலேயே ஊர்வன வகையான உயிரினங்களில் ஒலியை எழுப்பும் சிறப்பு சக்தியை பல்லிக்கு மட்டுமே இறைவன்   கொடுத்துள்ளார்.
தலையின் இடது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் துன்பம்.
தலையின் வலது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் கலகம்.
 
நெற்றியின் இடது பக்கம் பல்லிவிழுந்தால் கீர்த்தி.
நெற்றியின் வலது பக்கம் பல்லிவிழுந்தால் லக்ஷ்மிகரம்.
 
வயிறின் இடது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் மகிழ்ச்சி.
வயிறின் வலது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் தானியம்.
 
முதுகு ;  இடது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் கவலை.
முதுகு ;  வலது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் நஷ்டம்.
 
கண் ;  இடது பக்கம் பல்லிவிழுந்தால் பயம்.
கண்;  வலது பக்கம் பல்லிவிழுந்தால் சுகம்.
 
தோல் ;  இடது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் வெற்றி.
தோல் ;  வலது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் வெற்றி.
 
பிருஷ்டம் ;  இடது பக்கம் பல்லிவிழுந்தால் செல்வம்.
பிருஷ்டம் ;  வலது பக்கம் பல்லிவிழுந்தால் சுகம்.
 
கபாலம் ;  இடது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் வரவு.
கபாலம் ;  வலது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் வரவு.
 
கணுக்கால் ;  இடது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் பயணம்.
கணுக்கால் ;  வலது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் செலவு.
 
மணிக்கட்டு ; இடது பக்கம் பல்லி-விழுந்தால் கீர்த்தி.
மணிக்கட்டு ; வலது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் பீடை.
 
நகம் ;  இடது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் நஷ்டம்.
நகம் ;  வலது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் செலவு.
 
காது ;  இடது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் லாபம்.
காது ;  வலது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் ஆயுள்.
 
மார்பு ; இடது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் சுகம்.
மார்பு ; வலது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் லாபம்.
 
கழுத்து ;  இடது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் வெற்றி.
கழுத்து ;  வலது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் பகை.
 
மூக்கு ;  இடது பக்கம் பல்லி-விழுந்தால் கவலை.
மூக்கு ;  வலது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் வியாதி.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :