0

அக்டோபர் 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 9, 18, 27

செவ்வாய்,செப்டம்பர் 29, 2020
0
1

அக்டோபர் 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 8, 17, 26

செவ்வாய்,செப்டம்பர் 29, 2020
8, 17, 26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
1
2

அக்டோபர் 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 7, 16, 25

செவ்வாய்,செப்டம்பர் 29, 2020
7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
2
3

அக்டோபர் 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 6, 15, 24

செவ்வாய்,செப்டம்பர் 29, 2020
6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
3
4

அக்டோபர் 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 5, 14, 23

செவ்வாய்,செப்டம்பர் 29, 2020
5, 14, 23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
4
4
5

அக்டோபர் 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 4, 13, 22, 31

செவ்வாய்,செப்டம்பர் 29, 2020
4, 13, 22, 31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
5
6

அக்டோபர் 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 3, 12, 21, 30

செவ்வாய்,செப்டம்பர் 29, 2020
3, 12, 21, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
6
7

அக்டோபர் 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 2, 11, 20, 29

செவ்வாய்,செப்டம்பர் 29, 2020
2, 11, 20, 29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
7
8

அக்டோபர் 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 1, 10, 19, 28

செவ்வாய்,செப்டம்பர் 29, 2020
1, 10, 19, 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
8
8
9
9, 18, 27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
9
10
7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
10
11
6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
11
12
5, 14, 23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு....
12
13
4, 13, 22, 31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
13
14
3, 12, 21, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
14
15
2, 11, 20, 29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
15
16
1, 10, 19, 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
16
17
9, 18, 27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
17
18
8, 17, 26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
18
19
7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
19