0

ஜூலை மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்

திங்கள்,ஜூலை 1, 2019
0
1
ஜூலை மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 9, 18, 27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
1
2
ஜூலை மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 8, 17, 26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
2
3
ஜூலை மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
3
4
ஜூலை மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
4
4
5
ஜூலை மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 5, 14, 23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
5
6
ஜூலை மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 4, 13, 22, 31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
6
7
ஜூலை மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 3, 12, 21, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
7
8
ஜூலை மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 2, 11, 20, 29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
8
8
9
ஜூலை மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 1, 10, 19, 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
9
10
2019 ஆ‌ம் ஆ‌ண்டு ஜூன் மாத‌த்‌தி‌ற்கான எ‌ண் ஜோ‌திட‌ப் பல‌ன்களை பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ண ஜோஸ்யர் ...
10
11
ஜூன் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 9, 18, 27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
11
12
ஜூன் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 8, 17, 26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
12
13
ஜூன் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
13
14
ஜூன் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
14
15
ஜூன் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்:5, 14, 23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
15
16
ஜூன் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 4, 13, 22, 31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
16
17
ஜூன் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 3, 12, 21, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
17
18
ஜூன் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 2, 11, 20, 29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
18
19
ஜூன் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 1, 10, 19, 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
19