உ‌‌ங்க‌ள் ஆரோ‌க்‌கிய நலவா‌ழ்வு - டாக்டர் யோகி தி.ஆ.கிருஷ்ணன்

Ravivarma| Last Updated: வெள்ளி, 6 ஜூன் 2014 (11:30 IST)
யோகா‌வி‌ல் டா‌க்ட‌ர் ப‌ட்ட‌ம் பெ‌ற்று‌ள்ள யோ‌கி ‌தி.ஆ.கிருஷ்ணன் 'உ‌ங்க‌ள் ஆரோ‌க்‌கிய நலவா‌ழ்வு' எ‌ன்ற யோகாசன‌ம் கு‌றி‌த்த பு‌‌த்தக‌த்தை எழு‌தியு‌ள்ளா‌ர். இ‌தி‌ல், யோகாசன‌த்‌தி‌‌‌ன் பல ‌நிலைகளையு‌ம், அத‌ன் பய‌ன்களையு‌ம் யோகாசன‌ப் பட‌ங்களுட‌ன் தொகு‌த்து அ‌ளி‌த்து‌ள்ளா‌ர். ப‌ல்கலை‌க்கழக பாட‌த்‌தி‌ட்ட‌த்‌தி‌ன்படி வெ‌ளிவரு‌ம் முத‌ல் நூ‌ல் எ‌ன்ற கு‌றி‌‌ப்புட‌ன் இ‌ப்பு‌த்தக‌‌ம் வெ‌ளி‌யி‌ட‌ப்‌ப‌ட்டு‌ள்ளது. 
 

 


இ‌‌ப்பு‌‌த்தக‌த்‌தி‌ற்கு த‌மி‌ழ்நாடு மா‌நில யோகாசன ச‌ங்க‌த்‌தி‌ன் தலைவ‌ர் ஆசனா ஆ‌ர்.ஆ‌ண்டிய‌ப்ப‌ன் ம‌தி‌ப்புரை எழு‌தியு‌ள்ளா‌ர். 
 
இ‌னி, இ‌ப்பு‌த்தக‌த்‌தி‌ல் அட‌ங்‌கியு‌ள்ள ‌விவர‌ங்களை உ‌ங்களு‌க்காக தொட‌ர்‌ச்‌சியாக அ‌ளி‌க்‌‌கிறோ‌ம்... 
 
யோகத்தில் யோகம்!
 
இயல்பாகவே சுகத்தையும், அறிவையும் பெற விரும்பும் மனிதன் அதைப்பெற காலத்தோடு உழைப்பைச் செய்வதில்லை. இது நடைமுறைக்குப் பொருந்தாத சீர்கேடான ஓர் எண்ணமாகும். ஆனால் நல்ல கொள்கைகளைச் சென்று அடைய, கடைப்பிடிக்கும் வழிமுறைகளும் நேர்மையுடையதாக இருக்க வேண்டும். உலகியலில் நடைமுறை வாழ்க்கையிலேயே இப்படி என்றால், எக்காலத்தும் நீங்காத இன்பத்தைத் தரும் இறைநிலையை அடைவது எப்படி? சற்றே சிந்திப்போம். மேலும் இந்த நிலையை அடையப் பல வழிகள் இருக்கின்றன. அவை மனிதனின் இயல்புக்குத் தக்கவாறு 8 விதமானவை அவை. 
 
1. ராஜயோகம்
2. ஹடயோகம்
3. கர்ம யோகம்
4. ஞான யோகம்
5. பக்தி யோகம்
6 மந்திர யோகம்
7. கீதயோகம்
8. வேள்வி யோகம் 
என்பனவாகும். 


இதில் மேலும் படிக்கவும் :