சேமியா கேசரி செய்முறை வீடியோ!!

ச‌ே‌மியாவை லேசாக வறு‌த்து எடு‌த்து‌க் கொ‌ள்ளவு‌ம். ஒரு வாண‌லி‌யி‌ல் த‌ண்‌ணீ‌ர் ஊ‌ற்‌றி‌க் கொ‌தி‌த்து வரு‌ம் போது வறு‌த்த சே‌மியாவை‌யு‌ம், ஏல‌க்கா‌ய் பொடியையு‌ம் போ‌ட்டு‌க் ‌கிள‌றி வேக ‌விடவு‌ம். மேலும் இந்த வீடியோவை காண.....இதில் மேலும் படிக்கவும் :