0

முத்தப் பொன்மொழிகள்!

வெள்ளி,பிப்ரவரி 22, 2013
0
1
ஒரு க‌ல்லூ‌ரி மாணவ‌ன் காதலு‌க்கு‌ம், ‌திருமண‌த்‌தி‌ற்கு‌ம் உ‌ள்ள ‌வி‌த்‌தியாச‌த்தை எ‌ளிய உரை‌யி‌ல் கூறு‌கிறா‌ன்..
1
2

நகை‌ச்சுவை நேர‌ம்

வியாழன்,நவம்பர் 11, 2010
குழ‌ந்தைகளு‌க்கான நகை‌ச்சுவை நேர‌ம் இது.
2
3

காத‌லி‌ல் உ‌ண்டா நகை‌ச்சுவை

திங்கள்,நவம்பர் 1, 2010
காத‌லி‌ல் நகை‌ச்சுவை உ‌ண்டு. அது காதல‌ர்களாலேதா‌ன் உருவா‌கிறது.
3
4

மு‌‌ட்டா‌ள் காத‌லி

வெள்ளி,அக்டோபர் 1, 2010
காதல‌ன் : உ‌ன்ன அழகா பட‌ச்ச இறைவ‌ன் அதே சமய‌ம் மு‌ட்டாளாவு‌ம் படை‌ச்‌சி‌ட்டானே... காத‌லி : ஆமா‌ம்.. ‌நீ‌ங்க சொ‌ல்றது உ‌ண்மைதா‌ன். காதல‌ன் : ‌நீயே அத ஒ‌த்து‌க்‌‌ கொ‌ள்‌கிறாயா? காத‌லி : ஆமா‌ம், நா‌ன் அழகா இரு‌ந்ததால தா‌ன் ‌‌நீ‌ங்க எ‌ன்ன ...
4
4
5

‌திருமண நா‌ள் ‌நினைவுக‌ள்

வியாழன்,செப்டம்பர் 30, 2010
ஒரு ஆ‌ணி‌ன் ‌திருமண நா‌ள் ‌நினைவை இ‌ங்கு பா‌ர்‌க்கலா‌ம்.
5
6

காத‌ல் நகை‌ச்சுவை

செவ்வாய்,மே 18, 2010
காதலு‌ம், காதல‌‌ர்களு‌ம் செ‌ய்யு‌ம் நகை‌ச்சுவை கலா‌ட்டா‌க்க‌ள்..
6
7
‌சில கணவ‌ன் மனை‌விய‌ர் எ‌ப்படி இரு‌க்க வே‌ண்டு‌ம் எ‌ன்று தெ‌ரியாமலேயே த‌ங்களது வா‌ழ்‌க்கையை க‌ழி‌த்து‌க் கொ‌ண்டிரு‌க்‌கி‌ன்றன‌ர்.
7
8

நகை‌ச்சுவை பல‌வித‌ம்

செவ்வாய்,டிசம்பர் 22, 2009
நகை‌ச்சுவைக‌ள் பல‌வித‌ம், அ‌‌தி‌ல் இ‌ங்கு‌ள்ளவைகளு‌ம் ஒரு‌வித‌ம்.
8
8
9
இ‌ப்படி‌த்தா‌ன் ‌சில ‌வீடுக‌ளி‌ல் த‌ம்ப‌திக‌ளி‌ன் நகை‌ச்சுவை காமெடிக‌ள் அன‌ல் பற‌க்‌கி‌ன்றன.
9
10
காத‌லி‌ல் பல சுவைக‌ள் உ‌ண்டு.. ஆனா‌ல் இது நகை‌ச்சுவை
10
11

நகை‌ச்சுவை வெடிக‌ள்

திங்கள்,நவம்பர் 9, 2009
‌சில நகை‌ச்சுவை வெடிக‌‌ள் இ‌ங்கே
11
12
வறுமை‌யி‌ல் வடு‌ம் பெ‌ண்‌ணி‌ற்கு வரத‌ட்சணை‌க் கொடு‌த்து ‌திருமண‌ம் செ‌ய்து கொ‌ள்ளு‌ம் மணமக‌ன் ‌வீ‌ட்டா‌ரை‌ப் பா‌ர்‌த்து‌ள்ளோ‌ம். இ‌ங்கு, ஒரு ப‌ெ‌ண்‌ணி‌ற்கு 8 முறை ‌பிளா‌ஸ்டி‌க் அறுவை ‌சி‌கி‌ச்சை செ‌ய்து அழ‌கியாக மா‌ற்‌றி‌க் கொ‌ண்டு அவரையே‌த் ...
12
13

க‌ல்யாணமா‌ம்.. க‌ல்யாண‌ம்..

செவ்வாய்,நவம்பர் 3, 2009
குழ‌ந்தைக‌ள் ‌திருமண‌ம், ‌மு‌‌தியவ‌ர்களுடனான ‌திருமண‌ங்க‌ள் பெருமளவு‌ற்கு ஒ‌ழி‌க்க‌ப்ப‌ட்டாலு‌ம், உலக‌த்‌தி‌ன் எ‌ங்கோ ஒரு மூலை‌யி‌ல் அர‌ங்கே‌றி‌க் கொ‌ண்டுதா‌ன் இரு‌க்‌கி‌ன்றன.
13
14
நகை‌ச்சுவை எ‌ன்பது எ‌ங்கு‌ம் எ‌ப்போது‌ம் வர‌க்கூடியது. ‌நீ நகை‌‌க்காத நாளை வாழா நா‌ளி‌ல் வை எ‌ன்‌கிறது ‌பழமொ‌ழி. ச‌ரி இ‌ன்று ‌சி‌ரி‌க்க ஒரு காரண‌ம் ‌கிடை‌த்து‌வி‌ட்டது. அதுதா‌ன் இ‌ந்த நகை‌ச்சுவைக‌ள்.
14
15
தா‌லி தோஷ‌ம், அதனா‌ல் இர‌ண்டு தா‌லி க‌ட்டுவது, இர‌ண்டாவது ‌திருமண‌ம் எ‌ன்றெ‌ல்லா‌ம் கே‌ள்‌வி‌ப்ப‌ட்டிரு‌க்‌கிறோ‌ம்... ஆனா‌ல் இ‌ங்கே ஒரு ஜோடி புகை‌ப்பட‌த்‌தி‌ற்காக ‌மீ‌ண்டு‌ம் ‌திருமண‌ம் செ‌ய்து கொ‌ண்டு‌ள்ளா‌ர்க‌ள்.
15
16

‌சில ஜோடிக‌ளி‌ன் பே‌ச்சு‌க்க‌ள்

திங்கள்,செப்டம்பர் 21, 2009
‌சில த‌ம்ப‌திக‌ள் ம‌ற்று‌ம் காத‌ல் ஜோடிக‌ளி‌ன் பே‌ச்சு‌க்க‌ளி‌ல் ‌விழு‌ந்த நகை‌ச்சுவை ‌சிதற‌ல்க‌ள் உ‌ங்களு‌க்காக.
16
17
காத‌ல‌ர்க‌ளி‌ன் கலா‌ட்டா‌க்களு‌ம், அவ‌ர்களது காமெடிகளு‌ம் கல‌ந்த ஒரு நகை‌ச்சவை தொகு‌ப்பு இது
17
18

காத‌ல் சுவைக‌ள்

புதன்,ஆகஸ்ட் 12, 2009
முதல் பெண் : தான் பிச்சைக்காரனுக்கு 25 ரூபாய் கொடுத்தேன்னு பெருமை அடிச்சுக்கறாளே, அவ புருஷன் ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டானா?
18
19

காத‌ல் சுவைக‌ள்

வியாழன்,ஆகஸ்ட் 6, 2009
காதல‌ர்களு‌க்கு இடையே நட‌க்கு‌ம் ‌சில உரையாட‌ல்க‌ளி‌ல் இரு‌ந்து நா‌ம் தேடி‌ப்‌பி‌டி‌த்த நகை‌ச்சுவைக‌ள்.
19