பல்வேறு சித்தர்களின் மூல மந்திரங்கள் பற்றி பார்ப்போம் !!

Sasikala|
சித்தர்களின் மந்திரத்தை எவர் ஒருவர் ஜெபிக்கிறாரோ அவருக்கு சித்தர்களின் பரிபூரணம் அருள் கிடைக்கும். அந்த வகையில் 18 சித்தர்கள் மந்திரங்களை அறிந்து  கொள்ளலாம்.

நந்தீச மூல மந்திரம் - ”ஓம் ஸ்ரீம் லம் ஸ்ரீ நந்தீச சித்த சுவாமியே போற்றி!”
 
அகத்தியர் மூல மந்திரம் - “ஓம் ஸ்ரீம் க்ரீம் ஸ்ரீ அகத்திய சித்த சுவாமியே போற்றி!”
 
திருமூலர் மூல மந்திரம் - “ஓம் ஸ்ரீம் கெம் ஸ்ரீ மூலநாத சித்த சுவாமியே போற்றி!”
 
போகர் மூல மந்திரம் - “ஓம் ஆம் ஊம் ஸ்ரீ மகாபோகர் சித்த சுவாமியே போற்றி!”
 
கோரக்கர் மூல மந்திரம் - “ஓம் ஸ்ரீம் க்லம் ஸ்ரீ கோரக்க சித்த சுவாமியே போற்றி!”
 
தேரையர் மூல மந்திரம் - “ஓம் ஸ்ரீம் லபம் நசீம் ஸ்ரீ தேரைய சித்த சுவாமியே போற்றி!”
 
சுந்தரானந்தர் மூல மந்திரம் - “ஓம் ஸ்ரீம் ஆம் ஊம் ஸ்ரீ சுந்தரானந்த சித்த சுவாமியே போற்றி!”
 
புலிப்பாணி மூல மந்திரம் - “ஓம் ஸ்ரீம் கிலீம் ஸ்ரீ புலிப்பாணி சித்த சுவாமியே போற்றி!”
 
பாம்பாட்டி சித்தர் மூல மந்திரம் - “ஓம் ஸ்ரீம் வசி ஸ்ரீ பாம்பாட்டி சித்த சுவாமியே போற்றி!”
 
காக புசண்டர் மூல மந்திரம் - “ஓம் ஸ்ரீம் லம் ஸ்வம் ஸ்ரீ காக புசண்ட சித்த சுவாமியே போற்றி!”
 
இடைக்காடர் மூல மந்திரம் - “ஓம் ஸ்ரீம் ருணம் ஸ்ரீ இடைக்காட்டு சித்த சுவாமியே போற்றி!”
 
சட்டைமுனி மூல மந்திரம் - “ஓம் ஸ்ரீம் சம் வம் சட்டைமுனி சுவாமியே போற்றி!”
 
அகப்பேய் சித்தர் மூல மந்திரம் - “ஓம் ஸ்ரீம் சௌம் ஸ்ரீ அகப்பேய் சித்த சுவாமியே போற்றி!”
 
கொங்கணவர் மூல மந்திரம் - “ஓம் ஸ்ரீம் நசீம் ஸ்ரீ கொங்கண சித்த சுவாமியே போற்றி!”
 
சிவவாக்கியர் மூல மந்திரம் - “ஓம் ஸ்ரீம் லம் ஸ்ரீ சிவவாக்கிய சித்த சுவாமியே போற்றி!”
 
உரோமரிஷி மூல மந்திரம் - “ஓம் ஸ்ரீம் கிலம் ஸ்ரீ உரோம ரிஷி சுவாமியே போற்றி!”
 
குதம்பை சித்தர் மூல மந்திரம் - “ஓம் ஸ்ரீம் சம் ஸ்ரீ குதம்பைச் சித்த சுவாமியே போற்றி!”
 
கருவூரார் மூல மந்திரம் - “ஓம் ஸ்ரீம் வம் லம் ஸ்ரீ கருவூர் சித்த சுவாமியே போற்றி!”.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :