தீரன் அதிகாரம் ஒன்று பிரீமியர் காட்சிஇதில் மேலும் படிக்கவும் :