ராசிக்குரிய பலன்கள்
துலாம் - அதிர்ஷ்ட கல்
வைரம் இவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டக் கல் ஆகும். வெள்ளியில் வைரத்தை பதித்து வியாழக்கிழமையில் அணியலாம்.
ராசிப்பலன்