0

ஜனவரி மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்

சனி,டிசம்பர் 29, 2018
0
1
ஜனவரி மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 9, 18, 27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு
1
2
ஜனவரி மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 8, 17, 26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு..
2
3
ஜனவரி மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு..
3
4
ஜனவரி மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
4
4
5
ஜனவரி மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 5, 14, 23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு..
5
6
ஜனவரி மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 4, 13, 22, 31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு..
6
7
ஜனவரி மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 3, 12, 21, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு..
7
8
ஜனவரி மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 2, 11, 20, 29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு..
8
8
9
ஜனவரி மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 1, 10, 19, 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு..
9
10
2018 ஆ‌ம் ஆ‌ண்டு டிசம்பர் மாத‌த்‌தி‌ற்கான எ‌ண் ஜோ‌திட‌ப் பல‌ன்களை பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ண ஜோஸ்யர் ...
10
11
9, 18, 27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
11
12
8, 17, 26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
12
13
7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
13
14
6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
14
15
5, 14, 23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
15
16
4, 13, 22, 31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
16
17
3, 12, 21, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
17
18
2, 11, 20, 29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
18
19
1, 10, 19, 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
19