0

நவம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்

புதன்,அக்டோபர் 31, 2018
0
1
நவம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 9, 18, 27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு
1
2
நவம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 8, 17, 26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு
2
3
நவம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு
3
4
நவம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு
4
4
5
நவம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 5, 14, 23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு
5
6
நவம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 4, 13, 22, 31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு
6
7
நவம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 3, 12, 21, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு
7
8
நவம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 2, 11, 20, 29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு
8
8
9
நவம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 1, 10, 19, 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு
9
10

அக்டோபர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்

ஞாயிறு,செப்டம்பர் 30, 2018
2018 ஆ‌ம் ஆ‌ண்டு அக்டோபர் மாத‌த்‌தி‌ற்கான எ‌ண் ஜோ‌திட‌ப் பல‌ன்களை பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ண ஜோஸ்யர் ...
10
11
9, 18, 27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு
11
12
8, 17, 26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு
12
13
7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு
13
14
6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு
14
15
5, 14, 23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு
15
16
4, 13, 22, 31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு
16
17
3, 12, 21, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு
17
18
2, 11, 20, 29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு
18
19
1, 10, 19, 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு
19