வெளுத்த தோல் உடையவர்களுக்கு வேலை இல்லை: கானா அதிரடி!