0

ஆடி மாத ராசி பலன்கள் - 2020

வியாழன்,ஜூலை 16, 2020
0
1
ராசியில் செவ்வாய் - தைரிய ஸ்தானத்தில் சுக்ரன், சந்திரன் - சுக ஸ்தானத்தில் ராஹூ, புதன் - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் சூர்யன் - தொழில் ஸ்தானத்தில் கேது, குரு (வ), சனி (வ) என கிரகங்கள் வலம் வருகின்றன.
1
2
கிரகநிலை: தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - சுக ஸ்தானத்தில் சுக்ரன், சந்திரன் - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் ராஹூ, புதன் - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில் சூர்யன் - லாப ஸ்தானத்தில் கேது, குரு (வ), சனி (வ) என கிரகங்கள் வலம் வருகின்றன.
2
3
கிரகநிலை: தைரிய ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் சுக்ரன், சந்திரன் - ரண, ருண ஸ்தானத்தில் ராஹூ, புதன் - களத்திர ஸ்தானத்தில் சூர்யன் - அயன, சயன, போக ஸ்தானத்தில் கேது, குரு (வ), சனி (வ) என கிரகங்கள் வலம் வருகின்றன.
3
4
கிரகநிலை: ராசியில் கேது, குரு (வ), சனி (வ) - சுக ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில் சுக்ரன், சந்திரன் - களத்திர ஸ்தானத்தில் ராஹு, புதன் - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் சூர்யன் என கிரகங்கள் வலம் வருகின்றன.
4
4
5
கிரகநிலை: தன, வாக்கு, குடும்ப ஸ்தானத்தில் கேது, குரு (வ), சனி (வ) - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - களத்திர ஸ்தானத்தில் சுக்ரன், சந்திரன் - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் ராஹு, புதன் - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சூர்யன் என கிரகங்கள் வலம் வருகின்றன.
5
6
கிரகநிலை: தைரிய ஸ்தானத்தில் கேது, குரு (வ), சனி (வ) - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் சுக்ரன், சந்திரன் - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் ராஹூ, புதன் - தொழில் ஸ்தானத்தில் சூர்யன் என கிரகங்கள் வலம் வருகின்றன.
6
7
கிரகநிலை: சுக ஸ்தானத்தில் கேது, குரு (வ), சனி (வ) - களத்திர ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சுக்ரன், சந்திரன் - தொழில் ஸ்தானத்தில் ராஹூ, புதன் - லாப ஸ்தானத்தில் சூர்யன் என கிரகங்கள் வலம் வருகின்றன.
7
8
கிரகநிலை: பஞ்சம ஸ்தானத்தில் கேது, குரு (வ), சனி (வ) - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - தொழில் ஸ்தானத்தில் சுக்ரன், சந்திரன் - லாப ஸ்தானத்தில் ராஹூ, புதன் - விரைய ஸ்தானத்தில் சூர்யன் என கிரகங்கள் வலம் வருகின்றன.
8
8
9
கிரகநிலை: ராசியில் சூரியன் - ரண, ருண ஸ்தானத்தில் கேது, குரு (வ), சனி (வ) - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - லாப ஸ்தானத்தில் சுக்ரன், சந்திரன் - அயன, சயன, போக ஸ்தானத்தில் ராஹூ, புதன் என கிரகங்கள் வலம் வருகின்றன.
9
10
கிரகநிலை: ராசியில் ராஹூ, புதன் - தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் சூர்யன் - களத்திர ஸ்தானத்தில் கேது, குரு (வ), சனி (வ) - தொழில் ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - விரைய ஸ்தானத்தில் சுக்ரன், சந்திரன் என கிரகங்கள் வலம் வருகின்றன.
10
11
கிரகநிலை: ராசியில் சுக்ரன், சந்திரன் - குடும்ப ஸ்தானத்தில் ராஹூ, புதன் - தைரிய ஸ்தானத்தில் சூர்யன் - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் கேது, குரு (வ), சனி (வ) - லாப ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் என கிரகங்கள் வலம் வருகின்றன.
11
12
கிரகநிலை: தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் சுக்ரன், சந்திரன் - தைரிய ஸ்தானத்தில் ராஹூ, புதன் - சுகஸ்தானத்தில் சூர்யன் - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் கேது, குரு (வ), சனி (வ) - விரைய ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் என கிரகங்கள் வலம் வருகின்றன.
12
13

ஆனி மாத ராசி பலன்கள் - 2020

திங்கள்,ஜூன் 15, 2020
அனைத்து ராசியினருக்கும் ஆனி மாத ராசி பலன்களை ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன் கணிப்பில் விளக்கமாக கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு (12 ராசிக்கும்) ராசிக்கும் ஜோதிட பலன்களையும், தமிழ் மாதமான ஆனி மாதத்தின் பலன்களையும் கணித்து தந்துள்ளார்.
13
14
(பூரட்டாதி 4ம் பாதம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி) - கிரகநிலை: ராசியில் சந்திரன் - தைரிய ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் (வ) - சுக ஸ்தானத்தில் ராஹூ, புதன்(வ), சூர்யன் - தொழில் ஸ்தானத்தில் கேது, சனி (வ) - லாப ஸ்தானத்தில் குரு (வ) - அயன சயன போக ஸ்தானத்தில் ...
14
15
(அவிட்டம் 3, 4 பாதங்கள், சதயம், பூரட்டாதி 1, 2, 3 பாதங்கள்) - கிரகநிலை: ராசியில் செவ்வாய் - தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - சுக ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் (வ) - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் ராஹூ, புதன்(வ), சூர்யன் - லாப ஸ்தானத்தில் கேது, சனி (வ) - அயன, ...
15
16
(உத்திராடம் 2, 3, 4 பாதங்கள் திருவோணம் அவிட்டம் 1,2 பாதங்கள்) - கிரகநிலை: ராசியில் குரு (வ) - தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - தைரிய ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் (வ) - ரண, ருண ஸ்தானத்தில் ராஹூ, புதன்(வ), சூர்யன் - ...
16
17
(மூலம், பூராடம், உத்திராடம் 1ம் பாதம்) - கிரகநிலை: ராசியில் கேது, சனி (வ) - தன, வாக்கு, குடும்ப ஸ்தானத்தில் குரு (வ) - தைரிய ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - சுக ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் (வ) - களத்திர ஸ்தானத்தில் ராஹு, ...
17
18
(விசாகம் 4ம் பாதம், அனுஷம், கேட்டை) - கிரகநிலை: தன, வாக்கு, குடும்ப ஸ்தானத்தில் கேது, சனி (வ) - தைரிய ஸ்தானத்தில் குரு (வ) - சுக ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - பஞ்சம் ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - களத்திர ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் (வ) - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் ராஹு, ...
18
19
(சித்திரை 3, 4 பாதங்கள், சுவாதி, விசாகம் 1, 2, 3 பாதங்கள்) - கிரகநிலை: தைரிய ஸ்தானத்தில் கேது, சனி (வ) - சுக ஸ்தானத்தில் குரு (வ) - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் (வ) - பாக்கிய ...
19