கம‌லி - பு‌த்தக ம‌தி‌ப்‌பீடு

WD
`அரவா‌ணிக‌ளு‌க்கசமூஉ‌ரிமைக‌ளஅனை‌த்து‌மவே‌ண்டு‌ம்' எ‌ன்‌கிஇ‌ந்த‌பபு‌தின‌மவெ‌ளியாகவப‌த்தஆ‌ண்டுக‌ளகா‌த்‌திரு‌க்வே‌ண்டி‌யிரு‌க்‌கிறது. ஆமா‌ம். 2001‌ஆ‌ண்டி‌லகம‌லியஎழு‌திமுடி‌த்து ‌வி‌ட்டா‌ரஆ‌சி‌ரியர‌். ஏற‌க்குறைசெ‌ன்னை‌யிலு‌ள்எ‌ல்லப‌தி‌ப்பக‌ங்க‌ளி‌னபடியையு‌ம் ‌மி‌தி‌த்து‌வி‌ட்டகடை‌சி‌யி‌லசொ‌ந்தமாக‌பப‌தி‌‌ப்பக‌மதொட‌ங்‌கி வெ‌ளி‌யி‌ட்டிரு‌க்‌கிறா‌ர்.

சொ‌ந்தமாப‌தி‌ப்பக‌மதொட‌ங்குவதஇர‌ண்டபழைகா‌ர்களவா‌ங்‌கி பராம‌ரி‌ப்பத‌ற்கு‌சசம‌ம். எ‌த்தனஎ‌ழு‌த்தாள‌ர்களு‌க்கஅ‌ந்வலு‌விரு‌க்‌கிறது?

அரவா‌ணிக‌ளஇல‌க்‌கிய‌மஅ‌திக‌மவராம‌லபோனத‌ற்கஇதுவு‌மஒரகாரண‌ம்.

அரவா‌ணிக‌ளி‌னஅவல ‌வா‌ழ்‌க்கையை‌ச் ‌சி‌த்‌த‌ரி‌த்த - எழு‌த்தாள‌ரு. சமு‌த்‌திர‌த்‌தி‌னவாடாம‌ல்‌லி‌க்கு‌ப் ‌பிறகவ‌ந்‌திரு‌க்கு‌மபடை‌ப்பஇ‌ந்த‌ககம‌லியாக‌த்தா‌னஇரு‌க்குமெ‌ன்று ‌நினை‌க்‌கிறே‌ன்.

படை‌ப்புலகமு‌மஅரவா‌ணிகளபுற‌க்க‌ணி‌த்ததவேதனை‌க்கு‌‌ரியது.

திரை‌ப்பட‌த்து‌க்கத‌மி‌ழி‌லபெய‌ரவை‌த்தா‌லவ‌ரி‌வில‌க்கஎ‌ன்றஅரசஅ‌றி‌வி‌த்ததை‌ப்போல, அரவா‌ணி இல‌க்‌கிய‌த்தஊ‌க்கு‌வி‌க்கவு‌மகவ‌ர்‌ச்‌சி‌த் ‌தி‌ட்ட‌ங்க‌ளஅ‌றி‌வி‌க்வே‌ண்டு‌ம்.

தெ‌ன்‌திசை‌பப‌தி‌ப்ப‌க‌மவெ‌ளி‌யி‌ட்ட `அரவா‌ணிக‌ளசமூஅ‌றி‌விய‌ல்', ச‌ந்‌தியப‌தி‌ப்பக‌மவெ‌ளி‌யி‌ட்ட (பு‌தின‌ம்) `மூ‌ன்றா‌மபா‌லி‌னமுக‌ம்'. இர‌ண்டு‌ம் ‌ப்‌ரியாபாபஎ‌ன்‌கிஅரவா‌ணியா‌லஎழுத‌ப்ப‌ட்டது. அரவா‌ணிக‌ளி‌னஉண‌ர்வுக‌ளி‌னதொகு‌ப்பாவ‌ந்‌திரு‌க்கு‌ம் 'உண‌ர்வு‌மஉருவ‌மும்' பு‌த்தக‌த்ததொகு‌த்தவ‌ரரேவ‌தி. இவரு‌மஅரவா‌ணிதா‌ன். அடு‌த்து, ‌வி‌த்யஎழு‌தித‌னகதசொ‌ல்லு‌ம் `நா‌னசரவண‌னஎ‌ன்‌கிற ‌வி‌த்யா'.

அரவா‌ணிகளா‌லஎழுத‌ப்ப‌ட்இ‌ந்த‌பபு‌த்தக‌ங்க‌ளசொ‌ல்லு‌கிசே‌தி இதுதா‌ன். த‌ங்களு‌க்காதேவையை, த‌ங்களு‌க்காஉ‌ரிமையமு‌ட்டி மோ‌தி தா‌ங்களபெவே‌ண்டி‌யிரு‌க்‌கிறதஎ‌ன்பதுதா‌ன்.

எழு‌த்தாள‌ரஅழ‌கி‌ரி ‌விசுவநாத‌ன் 2001‌க‌ண்கனவு. கம‌லி, ரா‌‌ஜி இரஅரவா‌ணிகளு‌மச‌ட்டம‌ன்ற‌த்து‌க்கதே‌‌ர்‌ந்தெடு‌க்‌க‌ப்படு‌கிறா‌ர்க‌ள். கம‌லி சமூநல‌த்துறஅமை‌ச்சரா‌கிறா‌ள்.

`கனவமெ‌ய்‌ப்பவே‌ண்டு‌ம். கைவசமாவது ‌விரை‌வி‌லவே‌ண்டு‌ம்' எ‌ன்பார‌தி‌யி‌னபாட‌லஇ‌ங்கஅனைவ‌ரி‌ன் ‌நினைவு‌க்கு‌மவர‌ட்டு‌ம்.

2004‌அரவா‌ணிகளு‌க்கஓ‌ட்டு‌ரிமவழ‌ங்க‌ப்ப‌ட்டது. ஆனா‌ல், தா‌ங்க‌ள் ‌விரு‌ம்பு‌மஆ‌ணஅ‌ல்லதபெ‌ணபா‌லின‌த்‌தி‌ல்தா‌னத‌ங்களவை‌த்து‌ககொ‌ள்ளலா‌ம். அரவா‌ணிக‌ளகே‌ட்மூ‌ன்றா‌மபா‌லின‌‌மஉ‌ரிமை 2007‌் ‌கிடை‌த்தது. கமலஜா‌னஎ‌ன்‌கிஅரவா‌ணியா‌லவடநா‌ட்டி‌லச‌ட்டம‌ன்உறு‌ப்‌பின‌ரமுடி‌ந்தது. இைஎ‌ல்லா‌மஅழ‌கி‌ரி ‌விசுவநாத‌னஇ‌ந்பு‌தின‌த்‌தி‌னமூலமாக‌ண்கன‌வி‌னஒரு ‌து‌ளிதா‌ன். அரவா‌ணிக‌ளகு‌றி‌த்தஇ‌வ‌ரக‌ண்ம‌ற்கனவு‌ம் ‌விரை‌ந்தவசமாவே‌ண்டு‌ம்.

Webdunia|
இ‌ந்‌திநா‌ட்டி‌லவாழு‌மஅ‌லிகளுடைவா‌ழ்‌க்கமுறைக‌ள், க‌ஷ‌்நஷ‌்ட‌ங்க‌ள், அவமான‌ங்க‌ள், அவ‌ர்களு‌க்கந‌ல்வா‌ழ்வதருவத‌ற்காவ‌ழிமுறைக‌‌ள்.. இவ‌ற்றை‌சசொ‌ல்லு‌மஒரு ‌வி‌த்‌தியாசமாநாவ‌லஎ‌ன்முழ‌க்க‌த்துட‌னவெ‌ளிவ‌ந்து‌ள்ளதகம‌லி எ‌ன்பு‌தின‌ம்.
இ‌‌ந்த‌பபு‌த்தக‌த்‌தி‌‌னஆ‌சி‌ரிய‌ரஅழ‌கி‌ரி ‌விசுவநாத‌ன். இவரதஅழகுமலை‌பப‌தி‌ப்ப‌மசா‌ர்‌பி‌லஇ‌ந்த‌பபு‌த்தக‌மவெ‌ளி‌யிட‌ப்ப‌ட்டு‌ள்ளது. பு‌த்தக‌த்‌தி‌ன் ‌‌விலூ.88 ம‌ட்டுமே. பு‌த்தக‌த்‌தினை‌பப‌ற்‌றி துரநாகராஜ‌னகூ‌றியு‌ள்ம‌தி‌ப்‌பீ‌ட்டினஉ‌ங்களுட‌னப‌கி‌ர்‌ந்தகொ‌ள்‌கிறோ‌ம்.‌‌மிகவு‌மசுறுசுறு‌ப்பாஇய‌ங்‌கி‌ககொ‌ண்டிரு‌ந்பரம‌க்குடி பேரு‌ந்து ‌நிலைய‌த்‌தி‌லிரு‌ந்தஇ‌ந்த‌பபு‌‌தின‌த்ததொட‌ங்‌கி‌யிரு‌க்‌கிறா‌‌ரஎழு‌த்தாள‌ரஅழ‌கிர‌ி ‌விசுவநாத‌ன். எ‌ன்றாலு‌ம், `செ‌ன்னை‌யிலு‌ள்ப‌தி‌ப்ப‌க‌ங்க‌ளஇ‌ந்அரவா‌ணிக‌ளஇல‌க்‌கிய‌த்தபு‌த்தகமாக‌பபோமு‌ன்வர‌வி‌ல்லை' எ‌ன்றமு‌ன்னுரை‌யி‌லகு‌றி‌ப்‌பிடு‌கிஇட‌த்‌திலேயகதஆர‌ம்பமா‌கி‌விடு‌கிறது.இ‌ந்சமூக‌த்‌தி‌லஅரவா‌ணிக‌ளஉ‌ண்மையான ‌நிலஇதுதா‌ன். எ‌ல்லோ‌ரி‌னஒது‌க்குதலு‌க்கு‌மஆளா‌கிறா‌ர்கள‌். இ‌ந்த ‌நிலமாறவே‌ண்ட‌ம். அவ‌ர்களு‌மஏ‌ற்ற‌மபெவே‌ண்டு‌மஎ‌ன்‌கிகன‌வி‌னவெ‌ளி‌ப்பாடுதா‌னஇ‌ந்த‌பபு‌தினம‌்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :