தேனீ‌க்களை‌ப் ப‌ற்‌றி அ‌றிவோ‌ம்

Webdunia|
பூ‌வி‌ன் மகர‌ந்த‌த்‌தி‌ல் இரு‌ந்து தேனை உ‌றி‌ஞ்‌சி அவ‌ற்றை தே‌ன் கூடுக‌ளி‌ல் சேக‌ரி‌த்து வை‌க்கு‌ம் அ‌ரிய செயலை செ‌ய்யு‌ம் தே‌னீ‌க்க‌ளை‌ப் ப‌ற்‌றிய ஒரு க‌ட்டுரை இது.

பொதுவாக உல‌கி‌ல் அ‌திக அள‌வி‌ல் க‌ண்டு‌பிடி‌க்க‌ப்ப‌ட்ட இன‌ம் பூ‌ச்‌சி இனமாகு‌ம். இ‌ந்த பூ‌ச்‌சி இன‌ங்‌க‌ளி‌ல் ம‌னிதனு‌க்கு ப‌ல்வேறு பா‌தி‌ப்புகளை ஏ‌ற்படு‌த்து‌ம் இன‌ங்களே அ‌திக‌ம். ஆனா‌ல் ம‌னிதனு‌க்கு பய‌ன்படு‌‌ம் தேனை உ‌ற்ப‌த்‌தி செ‌ய்து, ப‌ல்வேறு நோ‌ய்களு‌‌க்கு மரு‌ந்தாக இரு‌க்கு‌ம் தேனை அ‌ளி‌க்கு‌ம் தே‌னீ‌‌க்க‌ள், ஈ வகையை‌ச் சே‌ர்‌ந்தவையாகு‌ம்.
தே‌னீ‌க்க‌ள் ஆ‌ப்‌ரி‌க்கா‌வி‌ல் தோ‌ன்‌றியு‌ள்ளன. அ‌‌ப்படியே ஒ‌வ்வொரு க‌ண்டமாக‌ப் பர‌வி த‌ற்போது பூ‌மி‌யி‌ல் அ‌ன்டா‌ர்டிகாவை‌த் த‌விர ம‌ற்ற அனை‌த்து‌ப் பகு‌திக‌ளிலு‌ம் பர‌வி வா‌ழ்‌‌ந்து வரு‌கி‌ன்றன.

தே‌னீ‌க்க‌ளி‌ல் ரா‌ணி‌த் தே‌னி, ஆ‌ண் தே‌னி, வேலை‌க்கார‌த் தே‌னீ‌க்க‌ள் என மூ‌ன்று வகைக‌ள் உ‌ள்ளன. இவை ஒ‌வ்வொ‌ன்று‌ம் ஒ‌வ்வொரு உட‌ல் அமை‌ப்பை‌ப் பெ‌ற்று‌ள்ளன எ‌ன்பது கு‌றி‌ப்‌பிட‌த்த‌க்கது.
இ‌ந்த மூ‌ன்று தே‌னீ‌க்க‌ளி‌ன் கூ‌ட்ட‌ணியா‌ல் உருவாவதுதா‌ன் தே‌ன் கூடாகு‌ம். பொதுவாக ஒ‌வ்வொரு உ‌யி‌ரின‌த்‌திலு‌ம் ஆ‌ண், பெ‌ண் எ‌ன்ற வே‌ற்றுமையை உண‌ர்‌த்து‌ம் உட‌ல் உறு‌ப்பு ‌வி‌த்‌தியாச‌ம் ம‌ட்டுமே இரு‌க்கு‌ம். ஆனா‌ல், தே‌‌னீ‌க்க‌ளி‌ல் ம‌ட்டு‌ம் மூ‌ன்று வகையான உட‌ல் அமை‌ப்புக‌ள் உ‌ள்ளன.

ஒரு தே‌ன் கூடு எ‌ன்றா‌ல் ரா‌ணி‌த் தே‌‌னீ ஒ‌ன்றே ஒ‌ன்றுதா‌ன் இரு‌க்கு‌ம். ஆ‌ண் தே‌னீ‌க்க‌ள் நூ‌ற்று‌க்கண‌க்‌கிலு‌ம், வேலை‌க்கார‌த் தே‌னீ‌க்க‌ள் ஆ‌யிர‌க்கண‌க்‌கிலு‌ம் இரு‌க்கு‌ம். இரா‌ணி‌த் தே‌னீ ம‌ற்ற இரு வகை தே‌னீ‌க்களை ‌விட அள‌வி‌ல் பெ‌ரியதாக இரு‌க்கு‌ம். கூடுக‌ளி‌ல் இரு‌க்கு‌ம் ம‌ற்ற எ‌ல்லா தே‌னீ‌க்களு‌க்கு‌ம் இதுதா‌ன் தாயாகு‌ம். ரா‌ணி‌த் தே‌னி‌க்கு கொ‌ட்ட‌க் கூடிய கொடு‌க்குக‌ள் உ‌ள்ளன. இவை ‌மீ‌ண்டு‌ம் ‌‌மீ‌ண்டு‌ம் வளரு‌ம் த‌ன்மை கொ‌ண்டவை. ஆனா‌ல் ஆ‌ண் தே‌னீ‌க்களு‌க்கு கொடு‌க்குக‌ள் இ‌ல்லை. அதே சமய‌ம் வேலை‌க்கார‌த் தே‌னீ‌க்களு‌க்கு ‌விழு‌ந்து‌வி‌ட்டா‌ல் ‌‌மீ‌ண்டு‌ம் முளை‌க்காத கொடு‌க்குக‌ள் உ‌ள்ளன.

ஆ‌ண் தே‌னீ‌க்க‌ள் இரா‌ணி‌த் தே‌னீயுட‌ன் உறவு கொ‌ண்டவுட‌ன் உ‌யி‌ரிழ‌ந்து‌விடு‌ம். இரா‌ணி‌த் தே‌னீ மு‌ட்டை‌யி‌லிரு‌ந்து முழு வள‌ர்‌ச்‌சி அடை‌ந்து ‌பிற‌க்க 16 நா‌ட்க‌ள் ஆ‌கி‌ன்றன. ஆனா‌ல், ஆ‌‌ண் தே‌னீ‌க்க‌ள் ‌பிற‌க்க 24 நா‌ட்களு‌ம், வேலை‌க்கார‌த் தே‌னீ‌க்க‌ள் ‌பிற‌க்க 21 நா‌ட்களு‌ம் ஆ‌கி‌ன்றன.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :