0

நவம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 9, 18, 27

செவ்வாய்,நவம்பர் 5, 2019
0
1
நவம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 8, 17, 26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
1
2
நவம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
2
3
நவம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
3
4
நவம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 5, 14, 23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
4
4
5
நவம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 4, 13, 22, 31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
5
6
நவம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 3, 12, 21, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
6
7
நவம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 2, 11, 20, 29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
7
8
நவம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 1, 10, 19, 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
8
8
9
9, 18, 27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு:
9
10
8, 17, 26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு:
10
11
7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு:
11
12
6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு:
12
13
5, 14, 23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு:
13
14
4, 13, 22, 31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு:
14
15
3, 12, 21, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு:
15
16
2, 11, 20, 29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு:
16
17
1, 10, 19, 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
17
18
2019 ஆ‌ம் ஆ‌ண்டு செப்டம்பர் மாத‌த்‌தி‌ற்கான எ‌ண் ஜோ‌திட‌ப் பல‌ன்களை பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ண ஜோஸ்யர் தொகு‌த்து அ‌ளி‌த்து‌ள்ளா‌ர்.
18
19
செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் 9, 18, 27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
19