0

மே 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 9, 18, 27

வியாழன்,ஏப்ரல் 30, 2020
0
1

மே 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 6, 15, 24

வியாழன்,ஏப்ரல் 30, 2020
8, 17, 26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
1
2

மே 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 6, 15, 24

வியாழன்,ஏப்ரல் 30, 2020
7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
2
3

மே 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 6, 15, 24

வியாழன்,ஏப்ரல் 30, 2020
6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
3
4

மே 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 5, 14, 23

வியாழன்,ஏப்ரல் 30, 2020
5, 14, 23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு....
4
4
5

மே 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 4, 13, 22, 31

வியாழன்,ஏப்ரல் 30, 2020
4, 13, 22, 31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
5
6

மே 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 3, 12, 21, 30

வியாழன்,ஏப்ரல் 30, 2020
3, 12, 21, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
6
7

மே 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 2, 11, 20, 29

வியாழன்,ஏப்ரல் 30, 2020
2, 11, 20, 29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
7
8

மே 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 1, 10, 19, 28

வியாழன்,ஏப்ரல் 30, 2020
1, 10, 19, 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு....
8
8
9
9, 18, 27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
9
10
8, 17, 26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
10
11
7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
11
12
6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
12
13
5, 14, 23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
13
14
4, 13, 22, 31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
14
15
3, 12, 21, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
15
16
2, 11, 20, 29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
16
17
1, 10, 19, 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு....
17
18
மார்ச் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்
18
19
மார்ச் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்: 9, 18, 27
19