0

செப்டம்பர் 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 9, 18, 27

ஞாயிறு,ஆகஸ்ட் 30, 2020
0
1
7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
1
2
6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
2
3
5, 14, 23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு....
3
4
4, 13, 22, 31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
4
4
5
3, 12, 21, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
5
6
2, 11, 20, 29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
6
7
1, 10, 19, 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
7
8
9, 18, 27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
8
8
9
8, 17, 26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
9
10
7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
10
11
6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
11
12
5, 14, 23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
12
13
4, 13, 22, 31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
13
14
3, 12, 21, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
14
15
2, 11, 20, 29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
15
16
1, 10, 19, 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
16
17
9, 18, 27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு: நாயகர் செவ்வாய்
17
18
8, 17, 26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு: நாயகர் சனி
18
19
7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு: நாயகர் கேது
19