0

டிசம்பர் 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 9, 18, 27

செவ்வாய்,டிசம்பர் 1, 2020
0
1

டிசம்பர் 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 8, 17, 26

செவ்வாய்,டிசம்பர் 1, 2020
8, 17, 26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
1
2

டிசம்பர் 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 7, 16, 25

செவ்வாய்,டிசம்பர் 1, 2020
7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
2
3

டிசம்பர் 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 6, 15, 24

செவ்வாய்,டிசம்பர் 1, 2020
6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
3
4

டிசம்பர் 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 5, 14, 23

செவ்வாய்,டிசம்பர் 1, 2020
5, 14, 23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
4
4
5
4, 13, 22, 31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
5
6
3, 12, 21, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
6
7
2, 11, 20, 29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
7
8
1, 10, 19, 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
8
8
9

நவம்பர் 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்

திங்கள்,நவம்பர் 2, 2020
நவம்பர் 2020 - எண்ணியல் பலன்களை ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன் கணிப்பில் விளக்கமாக கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
9
10
9, 18, 27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
10
11
8, 17, 26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
11
12
7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
12
13
6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
13
14
5, 14, 23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
14
15
4, 13, 22, 31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
15
16
3, 12, 21, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
16
17
2, 11, 20, 29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
17
18
1, 10, 19, 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
18
19

அக்டோபர் 2020 - எண்ணியல் பலன்கள்: 9, 18, 27

செவ்வாய்,செப்டம்பர் 29, 2020
9, 18, 27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
19