0

குரூப்-4 தேர்வு எழுதிய தாய், மகள் இருவருக்கும் ஒரே நேரத்தில் அரசு வேலை

சனி,மார்ச் 2, 2019
0
1
மே-ஜூன், 2013, சென்னை மற்றும் மதுரை தேர்வு முடிவுகள் (கிரேடு) மே-ஜூன், 2013, கோயம்புத்தூர் தேர்வு ...
1
2
அண்ணா பல்கலைக்கழகம் கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டின் UG, PG முதல் செமிஸ்டர் தேர்வு முடிவுகளை (Grade System - ...
2
3
அண்ணா பல்கலைக்கழகம் கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு நவம்பர்-டிசம்பரில் நடத்திய UG, PG தேர்வு முடிவுகளை ...
3
4
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் நடத்திய UG தொலைதூரக் கல்வி தேர்வு முடிவுகளை ...
4
4
5
சென்னை பல்கலைக்கழகம் கடந்த ஆண்டு (2012) நவம்பர் மாதம் நடத்திய UG தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.
5
6
தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் கடந்த ஜூன் மாதம் நடத்திய (Term End Exams) தேர்வுகளின் (B.A. ...
6
7
அண்ணா பல்கலைக்கழகம் கடந்த மே/ஜூன் மாதங்களில் நடத்திய ME, M.Tech., M.Sc., B.Sc. (Grade, Mark) தேர்வு ...
7
8
அண்ணா பலைகலைக் கழகம், சென்னை, மே, ஜூனில் நடைபெற்ற முதுகலை தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.
8
8
9
அண்ணா பல்கலைக்ககழகம் கடந்த மே, ஜூன் மாதங்களில் நடத்திய BE/B.Tech. தேர்வு முடிவுகளையும், அரியர் ...
9
10
சென்னை பல்கலைக்கழகம் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடத்திய UG Regular தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.
10
11
சென்னை பல்கலைக்கழகம் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடத்திய PG Regular தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.
11
12
அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தின் பொறியியல் பட்டப்படிப்பு 8வது செமெஸ்டர் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. ...
12
13
10ஆ‌ம் வகு‌ப்பு தே‌ர்வு முடிவுகளை த‌மிழக ப‌ள்‌ளி‌க் க‌ல்‌வி‌த்துறை இ‌ன்று ம‌திய‌ம் ...
13
14
கட‌ந்த மா‌ர்‌ச்‌ மாத‌ம் முடிவடை‌ந்த ‌பிள‌ஸ் 2 பொது‌த் தே‌ர்வு முடிவுகளை தமி‌ழ்நாடு அரசு ...
14
15
தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் கடந்த கடந்த ஜனவரியில் நடத்திய Term End, BPP தேர்வு முடிவுகளை ...
15
16
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் நடத்திய PG மற்றும் புர·பஷனல் தேர்வுகளின் ...
16
17
சென்னைப் பல்கலைக்கழக‌ம் கடந்த டிசம்பர் 2011 நடத்திய தொலைதூரக் கல்வி UG தேர்வு முடிவுகளை ...
17
18
அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தின் யு.ஜி., மற்றும் பி.ஜி. முதல் செமெஸ்டர், ஜனவரி 2012, தேர்வு முடிவுகள் ...
18
19
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் நடத்திய BA, B.Sc., BCA, B.Com., BBA, BSs ...
19