இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

rani

.‌சில மருதுவர்கலை தவிர அதிகமான மருதுவர்கல் செவை மநப்பாந்மையொடுதானா பநியாட்ரிவருகிரார்கல். மக்கள் கடவுளை நெரில் பார்ததில்லை. ஆனா‌‌‌ல் மருதுவர்கல் உருவில் கடவுளை பார்க்கிந்ட்ரொம். அரசு மருதுவமநையில் செவையை உயர்திநால் எந் தனியார் மருதுவமநைக்கு பொகிராந்? 1. பணிக்கு சரியான நெரதிர்க்கு வராத டாக்டர்களை மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் மாட்ரவெந்டும்.
X REPORT ABUSE Date 04-01-12 (04:23 PM)

Ravi

கொலை செய்வது எவ்வளவு தவறோ அதுபோல் நோயாளிகளை தவிக்கவிட்டு வேலை நிறுத்தம் செய்வதும் மிகப்பெரிய தவறு. பிறகு அந்த கொலைகாரனுக்கும் மருத்துவர்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? அவர் கொலையுண்டது தான் சொந்தமாக நடத்தி வரும் தனி கிளினிக் இல் அரசு மருத்துவமனையில் அல்ல, அதற்கும் தற்போது வேலை நிறுத்தம் செய்யும் அரசு மருத்துவர்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம். இப்படியே வேலை நிறுத்தம் செய்ய கிளம்பிவிட்டால் பிறகெதற்கு போலீஸ் இருக்கிறது.
X REPORT ABUSE Date 04-01-12 (03:01 PM)