இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

thendral

எதர்க்கு தூக்குஇ நிருத்த வெந்டும். கொலைகாரநை தூகு பொடுவது ந்யயாயம் தாநெ. மநித நெய உரிமை கொலையலிகலை மீட்க்க நிநைப்பது முட்டல்தநம் அல்லவா. காசாபை அந்ரெ கொந்ரு இருக்க வெந்டும் ஆநால் அவநை வைத்துக்கொந்டு ஆவநுக்கு செலவு யெல்லவு. பொது பநத்தை யெப்படி கொலையலிகலுக்கு அரசு செலவு சைகிரது.
X REPORT ABUSE Date 28-03-12 (11:34 AM)

murugan

ரொம்ப ந‌ல்ல தமிழ்.
Date 29-03-12 (06:09 PM)