இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

sandy

அப்புடியே அந்த குருமாவுக்கும் ஒரு கண்டனத்த சொல்லு ரஞ்சித்து..
X REPORT ABUSE Date 20-11-19 (11:27 AM)

Kalyana Raman

adutha arasiyalukku aarambam
X REPORT ABUSE Date 20-11-19 (11:27 AM)