இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

S.M.Jothi Raj

தலைப்பில் 4 வினாடிக்கு ஒரு தற்கொலை... செய்தியில் 40 வினாடிக்கு ஒரு தற்கொலை... எது சரி?
X REPORT ABUSE Date 11-09-19 (09:56 AM)