இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

s.kumar

last time i bought asmall speaker in snap deal it is fraud waste to buy. I think waste to buy in snapdeal
X REPORT ABUSE Date 13-08-19 (07:06 PM)