இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

CITISAN

இன்னும் கடுமையான நிபந்தனைகளை பேஸ் புக் நிறுவனத்திற்கு வழங்க வேண்டும் .மக்கள் தங்கள் கையில் உள்ள காசை -பணத்தை செலவழித்து சமூக வலைத்தளங்களை இணைய வழியே சென்று பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் .ஆனால் பேஸ் புக் நிறுவனமானது தன்னுடைய சுய லாபத்திற்காக மக்களின் கணக்குகளை திடீர் திடீர் ஆக தடை செய்வதும் ,அவர்களின் இணைய செயலுக்கே தடை செய்வது போலவும் தன்னுடைய நடவடிக்கைகளை மாற்றி மாற்றி அமைத்துக்கொள்கிறது .தன்னுடைய சுய கவுரத்திற்காகவே தன்னுடைய இணையத்தை செயல்படுத்துகிறது .அநாகரீகமான இது போன்ற செயல்களுக்கு கடுமையான நிபந்தனைகளை பேஸ் புக் மீது செயல் படுத்தவேண்டும் .மற்றவர்கள் பணத்தை செலவழித்து ,இவர்களின் தேவையில்லாத அறிவுரைகளை மக்கள் ஏற்கவேண்டுமாம் . இது இணைய செயல் பாட்டுக்கே ஒரு பெரும் மானக்கேடான செயலாகும் .இது மிகப்பெரிய சைபர் கிரைம் ஆகும் .இது இணைய செயல்பாட்டுக்கே ஒரு பெரிய வைரஸ் ஆகவும் உள்ளது .. NEWS BY ...< CYBER CRIME /DEFENSE நிறுவனம் .....citisan .com ....../ karasu2022 @gmail .com ....Mr .R .SIVASANKARAN .<...sivasankaran .citisan @live .in >
X REPORT ABUSE Date 25-07-19 (11:52 AM)

CITISAN

இன்னும் கடுமையான நிபந்தனைகளை பேஸ் புக் நிறுவனத்திற்கு வழங்க வேண்டும் .மக்கள் தங்கள் கையில் உள்ள காசை -பணத்தை செலவழித்து சமூக வலைத்தளங்களை இணைய வழியே சென்று பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் .ஆனால் பேஸ் புக் நிறுவனமானது தன்னுடைய சுய லாபத்திற்காக மக்களின் கணக்குகளை திடீர் திடீர் ஆக தடை செய்வதும் ,அவர்களின் இணைய செயலுக்கே தடை செய்வது போலவும் தன்னுடைய நடவடிக்கைகளை மாற்றி மாற்றி அமைத்துக்கொள்கிறது .தன்னுடைய சுய கவுரத்திற்காகவே தன்னுடைய இணையத்தை செயல்படுத்துகிறது .அநாகரீகமான இது போன்ற செயல்களுக்கு கடுமையான நிபந்தனைகளை பேஸ் புக் மீது செயல் படுத்தவேண்டும் .மற்றவர்கள் பணத்தை செலவழித்து ,இவர்களின் தேவையில்லாத அறிவுரைகளை மக்கள் ஏற்கவேண்டுமாம் . இது இணைய செயல் பாட்டுக்கே ஒரு பெரும் மானக்கேடான செயலாகும் .இது மிகப்பெரிய சைபர் கிரைம் ஆகும் .இது இணைய செயல்பாட்டுக்கே ஒரு பெரிய வைரஸ் ஆகவும் உள்ளது .. NEWS BY ...< CYBER CRIME /DEFENSE நிறுவனம் .....citisan .com ....../ karasu2022 @gmail .com ....Mr .R .SIVASANKARAN .<...sivasankaran .citisan @live .in >
X REPORT ABUSE Date 25-07-19 (11:52 AM)

CITISAN

இன்னும் கடுமையான நிபந்தனைகளை பேஸ் புக் நிறுவனத்திற்கு வழங்க வேண்டும் .மக்கள் தங்கள் கையில் உள்ள காசை -பணத்தை செலவழித்து சமூக வலைத்தளங்களை இணைய வழியே சென்று பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் .ஆனால் பேஸ் புக் நிறுவனமானது தன்னுடைய சுய லாபத்திற்காக மக்களின் கணக்குகளை திடீர் திடீர் ஆக தடை செய்வதும் ,அவர்களின் இணைய செயலுக்கே தடை செய்வது போலவும் தன்னுடைய நடவடிக்கைகளை மாற்றி மாற்றி அமைத்துக்கொள்கிறது .தன்னுடைய சுய கவுரத்திற்காகவே தன்னுடைய இணையத்தை செயல்படுத்துகிறது .அநாகரீகமான இது போன்ற செயல்களுக்கு கடுமையான நிபந்தனைகளை பேஸ் புக் மீது செயல் படுத்தவேண்டும் .மற்றவர்கள் பணத்தை செலவழித்து ,இவர்களின் தேவையில்லாத அறிவுரைகளை மக்கள் ஏற்கவேண்டுமாம் . இது இணைய செயல் பாட்டுக்கே ஒரு பெரும் மானக்கேடான செயலாகும் .இது மிகப்பெரிய சைபர் கிரைம் ஆகும் .இது இணைய செயல்பாட்டுக்கே ஒரு பெரிய வைரஸ் ஆகவும் உள்ளது .. NEWS BY ...< CYBER CRIME /DEFENSE நிறுவனம் .....citisan .com ....../ karasu2022 @gmail .com ....Mr .R .SIVASANKARAN .<...sivasankaran .citisan @live .in >
X REPORT ABUSE Date 25-07-19 (11:52 AM)

CITISAN

இன்னும் கடுமையான நிபந்தனைகளை பேஸ் புக் நிறுவனத்திற்கு வழங்க வேண்டும் .மக்கள் தங்கள் கையில் உள்ள காசை -பணத்தை செலவழித்து சமூக வலைத்தளங்களை இணைய வழியே சென்று பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் .ஆனால் பேஸ் புக் நிறுவனமானது தன்னுடைய சுய லாபத்திற்காக மக்களின் கணக்குகளை திடீர் திடீர் ஆக தடை செய்வதும் ,அவர்களின் இணைய செயலுக்கே தடை செய்வது போலவும் தன்னுடைய நடவடிக்கைகளை மாற்றி மாற்றி அமைத்துக்கொள்கிறது .தன்னுடைய சுய கவுரத்திற்காகவே தன்னுடைய இணையத்தை செயல்படுத்துகிறது .அநாகரீகமான இது போன்ற செயல்களுக்கு கடுமையான நிபந்தனைகளை பேஸ் புக் மீது செயல் படுத்தவேண்டும் .மற்றவர்கள் பணத்தை செலவழித்து ,இவர்களின் தேவையில்லாத அறிவுரைகளை மக்கள் ஏற்கவேண்டுமாம் . இது இணைய செயல் பாட்டுக்கே ஒரு பெரும் மானக்கேடான செயலாகும் .இது மிகப்பெரிய சைபர் கிரைம் ஆகும் .இது இணைய செயல்பாட்டுக்கே ஒரு பெரிய வைரஸ் ஆகவும் உள்ளது .. NEWS BY ...< CYBER CRIME /DEFENSE நிறுவனம் .....citisan .com ....../ karasu2022 @gmail .com ....Mr .R .SIVASANKARAN .<...sivasankaran .citisan @live .in >
X REPORT ABUSE Date 25-07-19 (11:52 AM)

CITISAN

இன்னும் கடுமையான நிபந்தனைகளை பேஸ் புக் நிறுவனத்திற்கு வழங்க வேண்டும் .மக்கள் தங்கள் கையில் உள்ள காசை -பணத்தை செலவழித்து சமூக வலைத்தளங்களை இணைய வழியே சென்று பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் .ஆனால் பேஸ் புக் நிறுவனமானது தன்னுடைய சுய லாபத்திற்காக மக்களின் கணக்குகளை திடீர் திடீர் ஆக தடை செய்வதும் ,அவர்களின் இணைய செயலுக்கே தடை செய்வது போலவும் தன்னுடைய நடவடிக்கைகளை மாற்றி மாற்றி அமைத்துக்கொள்கிறது .தன்னுடைய சுய கவுரத்திற்காகவே தன்னுடைய இணையத்தை செயல்படுத்துகிறது .அநாகரீகமான இது போன்ற செயல்களுக்கு கடுமையான நிபந்தனைகளை பேஸ் புக் மீது செயல் படுத்தவேண்டும் .மற்றவர்கள் பணத்தை செலவழித்து ,இவர்களின் தேவையில்லாத அறிவுரைகளை மக்கள் ஏற்கவேண்டுமாம் . இது இணைய செயல் பாட்டுக்கே ஒரு பெரும் மானக்கேடான செயலாகும் .இது மிகப்பெரிய சைபர் கிரைம் ஆகும் .இது இணைய செயல்பாட்டுக்கே ஒரு பெரிய வைரஸ் ஆகவும் உள்ளது .. NEWS BY ...< CYBER CRIME /DEFENSE நிறுவனம் .....citisan .com ....../ karasu2022 @gmail .com ....Mr .R .SIVASANKARAN .<...sivasankaran .citisan @live .in >
X REPORT ABUSE Date 25-07-19 (11:52 AM)

CITISAN

இன்னும் கடுமையான நிபந்தனைகளை பேஸ் புக் நிறுவனத்திற்கு வழங்க வேண்டும் .மக்கள் தங்கள் கையில் உள்ள காசை -பணத்தை செலவழித்து சமூக வலைத்தளங்களை இணைய வழியே சென்று பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் .ஆனால் பேஸ் புக் நிறுவனமானது தன்னுடைய சுய லாபத்திற்காக மக்களின் கணக்குகளை திடீர் திடீர் ஆக தடை செய்வதும் ,அவர்களின் இணைய செயலுக்கே தடை செய்வது போலவும் தன்னுடைய நடவடிக்கைகளை மாற்றி மாற்றி அமைத்துக்கொள்கிறது .தன்னுடைய சுய கவுரத்திற்காகவே தன்னுடைய இணையத்தை செயல்படுத்துகிறது .அநாகரீகமான இது போன்ற செயல்களுக்கு கடுமையான நிபந்தனைகளை பேஸ் புக் மீது செயல் படுத்தவேண்டும் .மற்றவர்கள் பணத்தை செலவழித்து ,இவர்களின் தேவையில்லாத அறிவுரைகளை மக்கள் ஏற்கவேண்டுமாம் . இது இணைய செயல் பாட்டுக்கே ஒரு பெரும் மானக்கேடான செயலாகும் .இது மிகப்பெரிய சைபர் கிரைம் ஆகும் .இது இணைய செயல்பாட்டுக்கே ஒரு பெரிய வைரஸ் ஆகவும் உள்ளது .. NEWS BY ...< CYBER CRIME /DEFENSE நிறுவனம் .....citisan .com ....../ karasu2022 @gmail .com ....Mr .R .SIVASANKARAN .<...sivasankaran .citisan @live .in >
X REPORT ABUSE Date 25-07-19 (11:52 AM)

CITISAN

இன்னும் கடுமையான நிபந்தனைகளை பேஸ் புக் நிறுவனத்திற்கு வழங்க வேண்டும் .மக்கள் தங்கள் கையில் உள்ள காசை -பணத்தை செலவழித்து சமூக வலைத்தளங்களை இணைய வழியே சென்று பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் .ஆனால் பேஸ் புக் நிறுவனமானது தன்னுடைய சுய லாபத்திற்காக மக்களின் கணக்குகளை திடீர் திடீர் ஆக தடை செய்வதும் ,அவர்களின் இணைய செயலுக்கே தடை செய்வது போலவும் தன்னுடைய நடவடிக்கைகளை மாற்றி மாற்றி அமைத்துக்கொள்கிறது .தன்னுடைய சுய கவுரத்திற்காகவே தன்னுடைய இணையத்தை செயல்படுத்துகிறது .அநாகரீகமான இது போன்ற செயல்களுக்கு கடுமையான நிபந்தனைகளை பேஸ் புக் மீது செயல் படுத்தவேண்டும் .மற்றவர்கள் பணத்தை செலவழித்து ,இவர்களின் தேவையில்லாத அறிவுரைகளை மக்கள் ஏற்கவேண்டுமாம் . இது இணைய செயல் பாட்டுக்கே ஒரு பெரும் மானக்கேடான செயலாகும் .இது மிகப்பெரிய சைபர் கிரைம் ஆகும் .இது இணைய செயல்பாட்டுக்கே ஒரு பெரிய வைரஸ் ஆகவும் உள்ளது .. NEWS BY ...< CYBER CRIME /DEFENSE நிறுவனம் .....citisan .com ....../ karasu2022 @gmail .com ....Mr .R .SIVASANKARAN .<...sivasankaran .citisan @live .in >
X REPORT ABUSE Date 25-07-19 (11:52 AM)

CITISAN

இன்னும் கடுமையான நிபந்தனைகளை பேஸ் புக் நிறுவனத்திற்கு வழங்க வேண்டும் .மக்கள் தங்கள் கையில் உள்ள காசை -பணத்தை செலவழித்து சமூக வலைத்தளங்களை இணைய வழியே சென்று பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் .ஆனால் பேஸ் புக் நிறுவனமானது தன்னுடைய சுய லாபத்திற்காக மக்களின் கணக்குகளை திடீர் திடீர் ஆக தடை செய்வதும் ,அவர்களின் இணைய செயலுக்கே தடை செய்வது போலவும் தன்னுடைய நடவடிக்கைகளை மாற்றி மாற்றி அமைத்துக்கொள்கிறது .தன்னுடைய சுய கவுரத்திற்காகவே தன்னுடைய இணையத்தை செயல்படுத்துகிறது .அநாகரீகமான இது போன்ற செயல்களுக்கு கடுமையான நிபந்தனைகளை பேஸ் புக் மீது செயல் படுத்தவேண்டும் .மற்றவர்கள் பணத்தை செலவழித்து ,இவர்களின் தேவையில்லாத அறிவுரைகளை மக்கள் ஏற்கவேண்டுமாம் . இது இணைய செயல் பாட்டுக்கே ஒரு பெரும் மானக்கேடான செயலாகும் .இது மிகப்பெரிய சைபர் கிரைம் ஆகும் .இது இணைய செயல்பாட்டுக்கே ஒரு பெரிய வைரஸ் ஆகவும் உள்ளது .. NEWS BY ...< CYBER CRIME /DEFENSE நிறுவனம் .....citisan .com ....../ karasu2022 @gmail .com ....Mr .R .SIVASANKARAN .<...sivasankaran .citisan @live .in >
X REPORT ABUSE Date 25-07-19 (11:52 AM)