இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

P.N.Badri

Illayana née uthamana. Corrupt government headed by you safeguarded by so called chowkhidhar.
X REPORT ABUSE Date 17-04-19 (01:48 PM)