இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

Senthil

ஒரு முக்கியமான கொலை வழக்கு தொடர்பான ஆதாரத்தை வைத்துக்கொண்டு, அந்த வழக்கை விசாரிக்கும் அமைப்பிடம் சமர்பிக்காமல் இருப்பது, சட்டப்படி சரியானதா ? இல்லை தண்டனைக்குரிய குற்றமா ? குற்றமென்றால், இதனை காலம் அந்த ஆதாரத்தை சமர்பிக்காமல் இருப்பது குறித்து ஏன் நடவடிக்கை எடுக்க கூடாது ?
X REPORT ABUSE Date 08-04-19 (07:20 PM)