இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

Lakshiminarayanan M.R

ஆமாம் ஊருக்கு மட்டும் ஹிந்தி வேண்டாம் ஆங்கிலம் வேண்டாம் என்பீர்கள் . தங்கள் மகன் மட்டும் ஆங்கிலத்தில் புலமை என்பீர்கள். ஊருக்கு தான் உபதேசம்
X REPORT ABUSE Date 30-03-19 (02:24 PM)