இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

amsam

அடிமைகள் மானங்கெட்டவர்கள்... கேப்டன் கேடுகெட்டவர்! மானங்கெட்ட... கேடுகெட்ட கூட்டணி இது!!
X REPORT ABUSE Date 04-03-19 (01:03 PM)

amsam

கேப்டன் ஒரு கேடுகெட்டவர்... அடிமைகள் மானங்கெட்டவர்கள்! இவர்கள் அமைக்கும் கூட்டணி கேடுகெட்ட மானங்கெட்ட கூட்டணி!!
X REPORT ABUSE Date 04-03-19 (01:05 PM)

amsam

கேப்டன் ஒரு கேடுகெட்டவர்... அடிமைகள் மானங்கெட்டவர்கள்! இவர்கள் அமைக்கும் கூட்டணி கேடுகெட்ட மானங்கெட்ட கூட்டணி!!
X REPORT ABUSE Date 04-03-19 (01:05 PM)