இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

masiru asaaru

endaa pandrigalaa, indha pandrikku ennadaa 'avar' ivar endra mariyaathai. neengalum andha pandri kumbalai serndhavargal enbatharkaagathaan indha mariyathaiyaa, manangetta eena piravigalaa.
X REPORT ABUSE Date 04-03-19 (08:20 AM)