இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

peter

இந்த கதையெல்லாம் இங்கு வேண்டாம் . மக்களை முட்டாளாக்கவேண்டாம் என்று எச்சரிக்கப்படுகிறது .செல் போனில் பணம் இருப்பு இருந்தால் அவுட் கிங் ,இன்கமிங் இருக்கவேண்டும் .ஆனால் இதையெல்லாம் காதில்போட்டுக்கொள்ளாமல் மக்களின் பணத்தை தின்னும் எண்ணத்திலேயே இன்னும் பல கோடீஸ்வரர்கள் கடலை போட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் .இதற்கு டிராய் அமைப்பும் லஞ்சத்தை வாங்க்கிக்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்காமல் செயலாற்றிக்கொண்டுள்ளது .2 ஜி ஏர்செல்லுக்கு ஒரு தீர்ப்பு அம்பானி குரூப்புக்கு ஒருதீர்ப்பா ?..மானங்கெட்ட நீதித்துறையும் மக்களை கொள்ளை அடிக்கும் இது போன்ற கோடீஸ்வரர்களுக்கே சாதகமாக செயல் படுகிறது .தெருவுக்கு ஒரு அம்பேத்கார் பிறந்தாலும் இந்த இந்திய நீதித்துறையும் திருந்தமாட்டார்கள் .....இதுதான் இந்தியா
X REPORT ABUSE Date 28-02-19 (07:01 PM)

peter

இந்த கதையெல்லாம் இங்கு வேண்டாம் . மக்களை முட்டாளாக்கவேண்டாம் என்று எச்சரிக்கப்படுகிறது .செல் போனில் பணம் இருப்பு இருந்தால் அவுட் கிங் ,இன்கமிங் இருக்கவேண்டும் .ஆனால் இதையெல்லாம் காதில்போட்டுக்கொள்ளாமல் மக்களின் பணத்தை தின்னும் எண்ணத்திலேயே இன்னும் பல கோடீஸ்வரர்கள் கடலை போட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் .இதற்கு டிராய் அமைப்பும் லஞ்சத்தை வாங்க்கிக்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்காமல் செயலாற்றிக்கொண்டுள்ளது .2 ஜி ஏர்செல்லுக்கு ஒரு தீர்ப்பு அம்பானி குரூப்புக்கு ஒருதீர்ப்பா ?..மானங்கெட்ட நீதித்துறையும் மக்களை கொள்ளை அடிக்கும் இது போன்ற கோடீஸ்வரர்களுக்கே சாதகமாக செயல் படுகிறது .தெருவுக்கு ஒரு அம்பேத்கார் பிறந்தாலும் இந்த இந்திய நீதித்துறையும் திருந்தமாட்டார்கள் .....இதுதான் இந்தியா
X REPORT ABUSE Date 28-02-19 (07:01 PM)

peter

இந்த கதையெல்லாம் இங்கு வேண்டாம் . மக்களை முட்டாளாக்கவேண்டாம் என்று எச்சரிக்கப்படுகிறது .செல் போனில் பணம் இருப்பு இருந்தால் அவுட் கிங் ,இன்கமிங் இருக்கவேண்டும் .ஆனால் இதையெல்லாம் காதில்போட்டுக்கொள்ளாமல் மக்களின் பணத்தை தின்னும் எண்ணத்திலேயே இன்னும் பல கோடீஸ்வரர்கள் கடலை போட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் .இதற்கு டிராய் அமைப்பும் லஞ்சத்தை வாங்க்கிக்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்காமல் செயலாற்றிக்கொண்டுள்ளது .2 ஜி ஏர்செல்லுக்கு ஒரு தீர்ப்பு அம்பானி குரூப்புக்கு ஒருதீர்ப்பா ?..மானங்கெட்ட நீதித்துறையும் மக்களை கொள்ளை அடிக்கும் இது போன்ற கோடீஸ்வரர்களுக்கே சாதகமாக செயல் படுகிறது .தெருவுக்கு ஒரு அம்பேத்கார் பிறந்தாலும் இந்த இந்திய நீதித்துறையும் திருந்தமாட்டார்கள் .....இதுதான் இந்தியா
X REPORT ABUSE Date 28-02-19 (07:01 PM)

peter

இந்த கதையெல்லாம் இங்கு வேண்டாம் . மக்களை முட்டாளாக்கவேண்டாம் என்று எச்சரிக்கப்படுகிறது .செல் போனில் பணம் இருப்பு இருந்தால் அவுட் கிங் ,இன்கமிங் இருக்கவேண்டும் .ஆனால் இதையெல்லாம் காதில்போட்டுக்கொள்ளாமல் மக்களின் பணத்தை தின்னும் எண்ணத்திலேயே இன்னும் பல கோடீஸ்வரர்கள் கடலை போட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் .இதற்கு டிராய் அமைப்பும் லஞ்சத்தை வாங்க்கிக்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்காமல் செயலாற்றிக்கொண்டுள்ளது .2 ஜி ஏர்செல்லுக்கு ஒரு தீர்ப்பு அம்பானி குரூப்புக்கு ஒருதீர்ப்பா ?..மானங்கெட்ட நீதித்துறையும் மக்களை கொள்ளை அடிக்கும் இது போன்ற கோடீஸ்வரர்களுக்கே சாதகமாக செயல் படுகிறது .தெருவுக்கு ஒரு அம்பேத்கார் பிறந்தாலும் இந்த இந்திய நீதித்துறையும் திருந்தமாட்டார்கள் .....இதுதான் இந்தியா
X REPORT ABUSE Date 28-02-19 (07:01 PM)

peter

இந்த கதையெல்லாம் இங்கு வேண்டாம் . மக்களை முட்டாளாக்கவேண்டாம் என்று எச்சரிக்கப்படுகிறது .செல் போனில் பணம் இருப்பு இருந்தால் அவுட் கிங் ,இன்கமிங் இருக்கவேண்டும் .ஆனால் இதையெல்லாம் காதில்போட்டுக்கொள்ளாமல் மக்களின் பணத்தை தின்னும் எண்ணத்திலேயே இன்னும் பல கோடீஸ்வரர்கள் கடலை போட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் .இதற்கு டிராய் அமைப்பும் லஞ்சத்தை வாங்க்கிக்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்காமல் செயலாற்றிக்கொண்டுள்ளது .2 ஜி ஏர்செல்லுக்கு ஒரு தீர்ப்பு அம்பானி குரூப்புக்கு ஒருதீர்ப்பா ?..மானங்கெட்ட நீதித்துறையும் மக்களை கொள்ளை அடிக்கும் இது போன்ற கோடீஸ்வரர்களுக்கே சாதகமாக செயல் படுகிறது .தெருவுக்கு ஒரு அம்பேத்கார் பிறந்தாலும் இந்த இந்திய நீதித்துறையும் திருந்தமாட்டார்கள் .....இதுதான் இந்தியா
X REPORT ABUSE Date 28-02-19 (07:01 PM)