இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

ranganathan

ஆனால் இந்து திருமணமுறை பற்றி கேவலமாக இஸ்லாமிய சபையில் பேசியது உண்மையா? இல்லை அதுவும் போலியா?
X REPORT ABUSE Date 09-02-19 (11:59 AM)