இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

lala

கேட்டால் என்ன தப்பு ? இன்று இருக்கும் நிலையில் கமலை விட நயனுக்கு மிகப்பெரிய ஓப்பனிங் இருக்கிறது .
X REPORT ABUSE Date 10-12-18 (01:19 PM)