இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

Mohan

Elections என்று வந்தாலே இவர்களுக்கு மக்கள் மேல் பாசம் பொத்துக்கொண்டு வரும் .
X REPORT ABUSE Date 29-08-18 (10:41 AM)