இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

Mohan

உண்மையை சொல்லப்போனால் மோடி அவர்கள் ராஹுலுக்கே வேலையில்லாமல் செய்துவிட்டார் .
X REPORT ABUSE Date 25-08-18 (03:34 PM)