இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

RMAKRISHNAN

பொரிஉருண்டை எப்ப மக்கள் தலைவர் ஆனார் ,என்னடா காலக்கொடுமை இது மதுரைக்கு வந்த சோதனை தமிழகத்தில் நடக்கிற கொடுமை போதாது என்று இந்த பன்னாடயங்க வேற காமடி பண்ணுது
X REPORT ABUSE Date 01-07-18 (10:14 AM)