இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

chandraji

is this gentleman out of his mind? Logic and reason seem to be not his forte! If guys like this get to rule the state, god can only save the people of Tamilnadu!
X REPORT ABUSE Date 02-06-18 (10:16 PM)