இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

ohmmoorthi

இந்த பைத்திய ரசிகர்களுக்கு உரைக்கட்டும்...இதுங்க எல்லாம் பணத்துக்கு மட்டும் தான்,,தமிழ் பக்கம்..மற்ற விஷயத்துக்கு எல்லாம்..வேறு மாநிலம்..
X REPORT ABUSE Date 09-04-18 (06:10 AM)