இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

G.SELVI

அரை குறை ஆடையுடன் போதையில் ஆடுகின்ற உனக்கு இப்படித்தான் பேச தோன்றும். வார்த்தையில் நாகரிகம் தேவை
X REPORT ABUSE Date 05-02-18 (04:06 PM)