இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

V. Kaliyan

மாட்டுத்தரகு கண்ணியமானது. சமுதாயத்திற்கு நன்மை செய்வது. வேறு ஒரு வகைத்தரகு. அதைச் செய்வதற்கு தண்டுமுண்டாவாய் பேச தெரிய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள். அந்தத் தரகர்கள் பெண்பித்தர்களாகவும் இருப்பார்கள்.
X REPORT ABUSE Date 19-11-17 (11:20 PM)