இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

samy

சாப்பாட்டை குறைத்து நல்ல மன அமைதியோடு , எந்த வேலையும் செய்யாமல் இருந்தால் சித்தர்கள் போல் வாழலாம் .அவ்வளவுதான் ........!
X REPORT ABUSE Date 09-11-17 (02:34 PM)

samy

சாப்பாட்டை குறைத்து நல்ல மன அமைதியோடு , எந்த வேலையும் செய்யாமல் இருந்தால் சித்தர்கள் போல் வாழலாம் .அவ்வளவுதான் ........!
X REPORT ABUSE Date 09-11-17 (02:34 PM)