இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

Varun Ramesh

இதை செய்தியாக எழுதிய செய்தி ஆசிரியர், இந்த சமுதாயத்திற்கு ஈடிணையற்ற தொண்டாற்றிவிட்டார். ஊடகங்களின் சமூகப்பொறுப்பினை கௌரவிக்கும் அனைத்து விருதுகளுக்கும் முற்றிலும் தகுதியுடையவர்.
X REPORT ABUSE Date 04-09-17 (08:59 AM)