இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

jey pill

which bank officers told you editor, can you give their names or you are a lair. with out proper any evidence don't write nonsenses.
X REPORT ABUSE Date 24-11-16 (12:48 AM)

jey pill

kaja nawas go f**ck your self lallal lalla
X REPORT ABUSE Date 24-11-16 (12:56 AM)