இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

mannaaru

சட்டசபை எதிர் கட்சிகாரர் - விஜய் காந்த் ,இவரை இப்படி கண்டபடி பேசுவது ஆளும் கட்சிகாரர்களுக்கு சரியானதல்ல ...மானம் கெட்ட அ தி மு க -என்கிற -குடிகார கட்சிக்கு மக்கள் பாடம் புகட்டுவார்கள்
X REPORT ABUSE Date 19-01-16 (06:51 PM)

mani

அ தி மு க -ஒரு மானங்கெட்ட கட்சி
X REPORT ABUSE Date 19-01-16 (07:00 PM)

mani

அ தி மு க -ஒரு மானங்கெட்ட கட்சி
X REPORT ABUSE Date 19-01-16 (07:00 PM)

mani

அ தி மு க -ஒரு மானங்கெட்ட கட்சி
X REPORT ABUSE Date 19-01-16 (07:00 PM)

mani

அ தி மு க -ஒரு மானங்கெட்ட கட்சி
X REPORT ABUSE Date 19-01-16 (07:00 PM)

mani

அ தி மு க -ஒரு மானங்கெட்ட கட்சி
X REPORT ABUSE Date 19-01-16 (07:00 PM)

mani

அ தி மு க -ஒரு மானங்கெட்ட கட்சி
X REPORT ABUSE Date 19-01-16 (07:00 PM)

mani

அ தி மு க -ஒரு மானங்கெட்ட கட்சி
X REPORT ABUSE Date 19-01-16 (07:00 PM)

mani

அ தி மு க -ஒரு மானங்கெட்ட கட்சி
X REPORT ABUSE Date 19-01-16 (07:00 PM)