இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

Thaaaamuuuulaaan

எனக்கு ஒரு பழ்மொழி நினைவுக்கு வ‌ரு‌கிறது . அதாவது ஆடு நனைகிற்தே .............. எ‌ன்ற ஒரு பழ்மொழி....
X REPORT ABUSE Date 21-07-15 (05:21 PM)