இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

devanand

இவருடைய மகன் ,பேரங்கள் பேத்திகள் எல்லோரும் ஆங்கிலம் படிக்கலாம் ஆனால் மற்றவர்கள் ஆங்கிலம் படிக்ககூடாது ,இவருக்கும் கருனாநிதியைபோல் மனநலம் பாதிகபட்டுள்ளது ஆகையால் மனநலம் காப்பகத்திற்கு அனுப்பவேண்டு
X REPORT ABUSE Date 02-06-15 (01:36 PM)

devanand

இவருடைய மகன் ,பேரங்கள் பேத்திகள் எல்லோரும் ஆங்கிலம் படிக்கலாம் ஆனால் மற்றவர்கள் ஆங்கிலம் படிக்ககூடாது ,இவருக்கும் கருனாநிதியைபோல் மனநலம் பாதிகபட்டுள்ளது ஆகையால் மனநலம் காப்பகத்திற்கு அனுப்பவேண்டு
X REPORT ABUSE Date 02-06-15 (01:37 PM)