இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

பிரபஞ்சன்

அமெரிக்காவின் இந்த அறிக்கையை ஏற்றுகொள்ளமுடியாது சுயநலமில்லாத எந்த இந்தியரும் ஏற்று கொள்ளமாட்டார்கள்
X REPORT ABUSE Date 01-05-15 (11:56 AM)

Mohan

So Mr.Prabanjan, According to you killing people in the name religion and destroying Churches and Mosques are selfless..? Can you explain whats your point exactly..?
Date 02-05-15 (02:35 PM)

Raja

Because you kind of people only RSS and VHP are killing peoples without mercy Mt.Prabanjan... Its sad or hard to accept. But its true...
Date 02-05-15 (02:37 PM)

பிரபஞ்சன்

அமெரிக்காவின் இந்த அறிக்கையை ஏற்றுகொள்ளமுடியாது சுயநலமில்லாத எந்த இந்தியரும் ஏற்று கொள்ளமாட்டார்கள்
X REPORT ABUSE Date 01-05-15 (11:56 AM)

பிரபஞ்சன்

நாம் நமது சுயத்தை இழந்து நிற்கின்றோம் எங்கோ உள்ள சாயத்தை பூசி கொண்டிருக்கிறோம் இப்படியே விட்டால் ஒருநாள் மற்றொரு நாட்டிற்கு அடிமைகளாக வாழவேண்டிவரும் தற்பொழுது சுயவளர்சிக்காக நாம் எதையும் கண்டுகொள்வதில்லை ஆனால் நமது சந்ததிகள் அடிமைகளாக வாழவேண்டிவரும் விபரீதத்தை உணருங்கள் இந்தியர்களே
X REPORT ABUSE Date 01-05-15 (12:04 PM)