இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

ragu

Ok guys,where we standing now.we waite all most 50 years to come for a deal.nothing going to happend for us.we asked outsiders to helpe to finish it.the only way have to make deal back to bring tigers back .is only way keep tamil safe and free .where is the world leders say don' t fight.we like to have normal life style like others.why not.
X REPORT ABUSE Date 07-03-15 (10:00 PM)

K.J.Anbunathan

Can we forget the heartless mass killing was done by Rajebakjhe above all the sadistic act of IPKF of India. It is known truth that such a mass killing had taken place just because of the support from our own (North) Indian government with the cooperation of Tamil political parties. The whole world and the generation yet to come will not forget the death of the innocent Child Palachandran. The cry and curse of our people of Thamizh Ezham will take revenge in any form. The curse already started to work in the congress party and made to vanish from political presence in India. Manushangadada Ningallam...Thamizh retham Uringchiya Katterigal.! Kalam Varum.. Kadavul Irrukkar. Thamizh Thagam Endrum Azhiyathu, Arathu, Marathu, Markkathu.
X REPORT ABUSE Date 08-03-15 (03:09 AM)