இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

jay

Mr. Vallabai pattel is a great man than Mr. Gandhi, Nehru and Indira. It is a great job Mr. Modi, keep it up.
X REPORT ABUSE Date 01-11-14 (12:48 PM)

John

Statue is o.k but too much money is absolutely waste,
X REPORT ABUSE Date 01-11-14 (01:26 PM)