இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

Srinivasan

Madam / Sir, It is not because of Cellphone alone in the name of fashion and style every individual is spoiling the language in one way or the other.
X REPORT ABUSE Date 03-09-14 (01:08 PM)