இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

k.natarajan

thank you madam for not hanging rajiv killers in the last 10 years. TN has done mistake for not supporting national parties. TN isolated.
X REPORT ABUSE Date 17-05-14 (07:01 AM)