இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

amr

She got only say 5,000/- C.... but, DMK... taken... 1,87,000 C.... compare with you... she is having nothing
X REPORT ABUSE Date 01-04-14 (04:55 PM)

esspee

ஊழல் வழக்குகளை எப்படி நடத்துவது எண்ற பாடத்தை தி மு க விடமிருந்து ஜெ கட்ருக்கொள்ள வேண்டும்.
X REPORT ABUSE Date 01-04-14 (06:50 PM)