இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

nalavirumpi

இந்த சிநிமா டைலாக்கெல்லாம் விடாதிங்கடா போய் சிநிமாவிளே டைலாக் பேசுங்கடா இந்தியமக்கல் குறீப்பாக தமிழக மக்கல் ரொம்ப பாவம் சைய்தவர்கல்.
X REPORT ABUSE Date 29-03-14 (03:54 PM)